Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente Gooise MerenConcerncontroller voor de gemeente Gooise Meren

Concerncontroller voor de gemeente Gooise Meren

Concerncontroller voor de gemeente Gooise Meren

Missie Gooise Meren

De gemeente Gooise Meren is een zeer aantrekkelijke woon- en verblijfomgeving in de Metropoolregio Amsterdam. Een gemeente met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, werken, ondernemen en recreëren. De gemeente kan gezien worden als een krachtige speler in de regio Gooi en Vechtstreek, de Metropoolregio Amsterdam, de Noordvleugel Utrecht en de provincie en het Rijk. Een gemeente die structureel inzet op duurzaamheid en vergroening. Waar inwoners zich kunnen ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving, samen met de gemeente.

Dit alles wordt ondersteund door een moderne, professionele gemeentelijke overheidsorganisatie die de krachten in de samenleving mobiliseert met het oog op het verder ontwikkelen en versterken van de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Een gemeente die financieel gezond is, kosteneffectief werkt en die hoogwaardige dienstverlening biedt aan inwoners, bezoekers, maatschappelijke instellingen en ondernemers. Een gemeente waarin de krachten gebundeld zijn, maar waarbij oog blijft voor de eigenheid en identiteit van de kernen Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum. In de gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners, die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Regio.

Hoofdopdrachten

De drie hoofdopdrachten voor de gemeente zijn als volgt geformuleerd:

 • Het vergroten van de vitaliteit van wijken, buurten en kernen met ruimte voor eigen initiatief van (al dan niet georganiseerde) inwoners.
 • Het aangaan en versterken van allianties en partnerships op bestuurlijk, economisch en maatschappelijk terrein op lokaal, regionaal, provinciaal en (op onderdelen) landelijk niveau, om daarmee de kwaliteitsopgaven voor de nieuwe gemeente te ondersteunen.
 • Het vormen van een financieel gezonde en slagvaardige gemeente die in staat is om dagelijkse werkzaamheden zo kosteneffectief en hoogwaardig mogelijk uit te voeren. Die tegelijkertijd flexibel en actief kan omgaan met de veranderingen en bewegingen in de samenleving en opvattingen van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers. 

Stand van zaken organisatie

De gemeente is in 2016 gestart met een organisatie die primair verticaal was georganiseerd in de vorm van afdelingen. Daarbij is ingezet op de ontwikkeling van zelforganisatie, bevoegdheden laag in de organisatie, persoonlijke en teamontwikkeling, ruime opleidingsmogelijkheden, een eigen GroeiMee! Academie en ruimte voor de balans privé en werk (mogelijkheden tot thuiswerken). Tegelijkertijd zijn stappen gezet richting een netwerkorganisatie en is geëxperimenteerd met vormen van horizontale sturing in de vorm van programma’s en speerpunten, aangestuurd door programmamanagers en horizontale trekkers. Daarnaast wordt volop ingezet op ruimte maken voor inwoners door middel van uitgebreide mogelijkheden om te participeren, waaronder co-creatie, een initiatieventafel, een programma Doe Democratie, Wijk en Kerngericht werken etc. Kortom, de organisatie van Gooise Meren is een levendige en bruisende partner en omgeving die in open verbinding staat met de gemeenschap en die ruimte biedt voor experiment, groei en inwoners.

De koers van de organisatie (organisatiedoelen) is gericht op het zijn van een:

 • Netwerkorganisatie
 • Participerende organisatie
 • Financieel gezonde organisatie


Dit willen wij bereiken langs de lijn van onze kernwaarden: vertrouwen, ondernemen en samenwerken.

Alle plannen die wij maken en alle acties die wij ondernemen dienen bij te dragen aan de organisatiedoelen en ingericht te worden op basis van onze kernwaarden.

Coachend en dienend leiderschap en het sturen op resultaten en gedrag horen daarbij.

Structuur van de organisatie

Er zijn in totaal 8 afdelingen: Facilitaire Zaken en Informatie en Automatisering; Financiën en Belastingen; Bestuur-en Managementondersteuning; Uitvoeringsdienst Sociaal Domein; Mens en Omgeving (brede beleidsafdeling); Vergunning, Toezicht en Handhaving; Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen en Projecten.

Het management valt onder de directie evenals het team Strategie en Control. Naast de lijnsturing is er een aantal programma’s en projecten te onderscheiden, die ook direct onder de directie vallen, waaronder: Duurzaamheid, Doe Democratie, Wijk- en Kerngericht werken, Dienstverlening en Organisatieontwikkeling. Er is een tweehoofdige directie: de gemeentesecretaris/algemeen directeur en een directeur/loco-secretaris.

Er is een directieoverleg waarin de directie het strategisch beleid, de verdeling van de middelen, de externe samenwerking, de ontwikkelingen op organisatieniveau en de relatie bestuur/ambtelijke organisatie afstemt. Daarnaast is er een managementoverleg dat functioneert als een adviesorgaan voor de directie. Hierin worden tevens college- en directiebesluiten teruggekoppeld en wordt de voortgang van projecten en activiteiten besproken. Afdelingshoofden, adjunct-afdelingshoofden en de concerncontroller nemen deel aan het managementoverleg. In de organisatie zijn zo’n 400 vaste medewerkers actief (380 fte), naast enkele 10-tallen externen.

De organisatie is bezig zich te ontwikkelen van een verticaal georganiseerde organisatie naar een horizontale netwerkorganisatie, met de bijbehorende instrumenten als teamcoaches, bevoegdheden laag in de organisatie, grote vrijheid voor de invulling van het werk enz. Hoe die organisatie er precies uit komt te zien, bepalen wij samen, onder andere tijdens een werkconferentie die in april van dit jaar gepland is.

Profiel van de Concerncontroller

Ben jij een verbindende – en vernieuwende (concern)controller die onze veranderopgave mede vorm wil geven? Ben je sterk in het adviseren op controlvraagstukken in de breedste zin van het woord? Wil jij Gooise Meren klaarmaken voor een rechtmatigheidsverklaring en bouwen aan de ontwikkeling die moeten leiden naar borging van doelmatigheid van het beleid? Dan zoeken wij jou!

Wat je doet

Als concerncontroller speel je een centrale rol in de sturing en beheersing van onze gemeentelijke organisatie. Je adviseert de ambtelijke organisatie (inclusief management en directie) gevraagd en ongevraagd over het formuleren, realiseren en evalueren van maatschappelijke en financiële resultaten, de opzet en werking van de bedrijfsprocessen, het managementcontrol-systeem en het afleggen van publieke verantwoording. De concerncontroller verzamelt , analyseert en adviseert op een onafhankelijk en objectieve wijze.

Bij de gemeente Gooise Meren is de concerncontroller eerste adviseur als het gaat om de inrichting en kwaliteit van de planning & control cyclus en de hierbij horende documenten (jaarstukken, perspectiefnota, begroting en tussentijdse rapportages). Advisering over de doorontwikkeling en de innovatie van de bedrijfsvoering behoort ook tot de taken. De concerncontroller adviseert daarnaast over strategische beleidskeuzes en initiatieven. Hij/Zij heeft een onafhankelijke rol en positie en is verantwoordelijk voor de ‘brede control’. Uitgangspunt is dat control aan de voorkant zit en dat control een belangrijk instrument is voor risicobeheersing.

Van onze concerncontroller wordt verwacht dat hij/zij mede vorm geeft aan de ontwikkeling van onze organisatie richting naar een meer opgavegericht werkende netwerkorganisatie. Je ondersteunt in het zoeken naar de balans tussen het creëren van ruimte (vertrouwen, loslaten) en het naleven van regels (controle). Je legt verbinding tussen de systeemwereld en leefwereld. Als concerncontroller ben je in staat om met deze werelden om te gaan. Je hebt ervaring met veranderingsprocessen en je bent in staat om de transitie naar een netwerkorganisatie toe te passen in de controlfunctie.

De concerncontroller en controllers maken deel uit van het team Strategie & Control. Dit team ondersteunt en adviseert college, directie en management bij de ontwikkelagenda en bij strategische (bestuurlijke en organisatie) dossiers op concernniveau. Het team voert ook (gevraagd en ongevraagd) onderzoeken uit. Als concerncontroller ben je ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderzoeken die plaatsvinden in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet.

Het onderdeel control bestaat uit twee controllers en voert op dit moment de verbijzonderde interne controles uit. Het controlteam zal zich de komende periode klaar maken voor de rechtmatigheidsverklaring, die verplicht is per jaarstukken 2021.


Wie je bent

 • Je wilt graag op een vernieuwende manier bijdragen aan een financieel gezonde gemeente die in control is.
 • Je kan je vinden in onze kernwaarden samenwerken, ondernemen en vertrouwen.
 • Je vindt makkelijk je weg in een netwerkorganisatie.
 • Je bent een verbinder en een inspirator.
 • Je toont initiatief, hebt overtuigingskracht en denkt in oplossingen.
 • Je bent een teamspeler die met daadkracht en zelfstandigheid een beslissing neemt.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen.
 • Je bent flexibel in denken en doen en kijkt over afdelingsgrenzen heen.
 • Je signaleert kansen voor verbetering.
 • Je bent stressbestendig en behoudt overzicht tijdens drukke periodes.

Wat wij van je vragen

Voor deze functie zoeken wij iemand die beschikt over een afgeronde HBO+ opleiding en academisch werk- en denkniveau, met aantoonbaar kennis van en ervaring als controller bij een gemeentelijke organisatie. Ervaring met de veranderopgave binnen de controlfunctie en/of een RA/RC-titel is een pré.


Salaris

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring is je salaris maximaal € 5.984,- per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 13 CAR UWO).

Een Individueel Keuze Budget (IKB). Vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (6,75%), levensloopbijdrage en sommige vakantie-uren worden omgezet in het IKB. Het IKB kan naar eigen keuze ingezet worden, bijvoorbeeld voor extra verlof, maar het kan ook uitbetaald worden op het moment dat jou dat uitkomt.

Solliciteren/Informatie

Solliciteren kan t/m 24 maart 2019.

De gesprekken vinden plaats tussen 27 maart en 12 april 2019. Besluitvorming vindt plaats voor 1 mei 2019

Heb je nog vragen over de functie, bel dan met Mireille Nascimento telefoonnummer 06 55491637.

Geen vragen en wel solliciteren? Stuur je sollicitatie en CV dan naar ons via de sollicitatie button.

Foto's van de organisatie

Over de Gemeente Gooise Meren

Samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied: de missie van de gemeente Gooise Meren. In de gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners, die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Randstad. De organisatie bestaat uit 380 medewerkers die verdeeld zijn over vier domeinen en een strategische unit. De afdelingen binnen deze domeinen kennen een grote mate van zelfstandigheid. Vitaliteit, eigen initiatief, participatie, financieel gezond en slagvaardig zijn kernbegrippen waar zowel buiten als binnen de gemeentelijke organisatie aan gewerkt wordt.

meer over Gemeente Gooise Meren

Adres

Brinklaan 35
1404 EP Bussum

035 207 0000